Debatt

Stäng inte Mariakyrkan!

Öppet brev till kyrkorådet Nylöse pastorat.

Vi som undertecknar denna skrivelse ingår i ett nätverk av olika aktörer som är verksamma i Hammarkullen och vi ser med stor oro på alla de nedskärningar och försämringar som just nu pågår i flertalet olika verksamheter. Skolorna i området som tvingas till personalminskningar, medborgarkontoret i Hammarkullen som har stängt, kulturskolans samverkan med skolorna som har tvingats upphöra, personalneddragningar på Folkets hus i Hammarkullen – listan kan tyvärr göras lång.

På nätverksmötet tisdagen den 28 januari fick vi veta att Nylöse pastorat planerar att flytta Maria-
kyrkans hela verksamhet från Hammarkullen till Hjällbo. Detta skulle tillsammans med alla de andra planerade nedskärningarna påverka Hammarkullen mycket negativt. För en stadsdel som Hammarkullen där in och utflyttningen är hög, där behovet av social trygghet är stort, där det fattas mötesplatser och där de kommunala verksamheterna och föreningsverksamheterna utsätts för nedskärningar eller helt enkelt sparas bort utgör kyrkorummet och dess personal en ovärderlig stabilitet och trygghet.

Vi menar att Mariakyrkan spelar en viktig roll för samtliga verksamheter och för alla boende i Hammarkullen och kyrkan utgör en viktig del i Hammarkullens nätverk. Vi har genom åren samarbetat på många olika sätt och kyrkan har alltid varit en samlings- och mötesplats och en sammanhållande aktör i detta samarbete.

Mariakyrkan har varit en öppen kyrka där alla har varit välkomna, oavsett religion eller bakgrund och kyrkan har varit en uppskattad och självklar aktör i området. Mänskliga och medborgerliga problem och rättigheter har man alltid tagit på största allvar och kyrkan har genom åren på olika sätt  stått upp för invånarna i Hammarkullen. 

Under brandkatastrofen 1998 var kyrkan den självklara samlingsplatsen I Angered. Där valde politiker, chefstjänstemän och stadsdelsdirektör i SDN Angered att vara under de första turbulenta dagarna, dit kom Göran Persson på officiellt besök och där samlades hundratals sörjande och oroliga och fick stöd och tröst.

Kyrkan har vid ett flertal tillfällen tillsammans med bland annat Hammarkullsskolan och Mixgården ordnat möten för olika utvisningshotade grupper – exempelvis skolungdomar, kurder, bosnier.

När situationen med gömda (papperslösa) familjer blev ohållbar i början av 2000-talet tog kyrkan i Hammarkullen tillsammans med Mixgården initiativ till ”Flyktingamnesti 2005”. En kampanj som Svenska kyrkan med Påskuppropet deltog i  och som fick nationell spridning och slutade med att cirka 25 000 människor fick uppehållstillstånd i Sverige.

Kyrkan och dess medarbetare är en given samarbetspartner för de olika verksamheter som föreningar och kommunen driver i Hammarkullen.

För många som arbetar i Hammarkullen är Nätverksluncherna i Mariakyrkan oerhört viktiga.

Kyrkans språk- och musikcafé är mycket välbesökt och fyller en viktig funktion i integrationsarbetet.

Mariakyrkan har ett stort symbolvärde och bara att den finns i Hammarkullen har en lugnande effekt på stadsdelen.

Vi vädjar till Nylöse pastorat att ompröva sitt beslut att stänga kyrkan i Hammarkullen.

Vi menar att en flytt av verksamheten till Hjällbo kommer att upplevas som ett svek mot befolkningen i Hammarkullen och att en flytt kommer att försvåra den samverkan som vi i det lokala nätverket har byggt upp.

Mariakyrkan har varit kyrkan mitt i byn och byn behöver dem.

Kina Thorsell

rektor på Folkhögskolan i Angered

Ebba Hermelin

Skolkurator Hammarkullsskolan

Bakom skrivelsen står representanter från:

Hammarkullsskolan, Folkhögskolan i Angered, Mixgården Hammarkullens fritidsgård, Hammarkullens bibliotek, Öppna förskolan i Hammarkullen,
Folkets hus i Hammarkullen,
Fixoteket, Socionomutbildningen Göteborgs Universitet, Träffpunkten på äldreboendet i Hammarkullen, Medborgarkontoret i Angered, Mariakyrkan, Bostadsbolaget, Hammarkullens konsthall, Hammarkullekarnevalen, HAM-SAM, Lokala hyresgästföreningen Bredfjäll Gropens gård. Bakom skrivelsen ställer sig också representant från Socionomprogrammet vid Göteborgs Universitet, Hammarkullekarnevalen och HAM-SAM

0 Kommentarer
0 Kommentarer

Debatt

Mer inom samma ämne