Förändrad syn på Guds allmakt nödvändigt

”Jag tror att Gud är konstant involverad i en process” säger teologen Chaterine Keller i en intervju i  Sändaren 13/2019. Intervjun är en rapport från en konferens som anordnades i Betlehemskyrkan i Göteborg med Catherine Keller som föreläsare. Heder åt Betlehemskyrkan som gör detta!
Chaterine Keller omtolkar delar av kristen tro som handlar om Guds allmakt, något som är absolut nödvändigt om kristen tro ska fungera i vår tid. Observera att det inte är fråga om att förneka Guds makt men att omtolka den. Förståelsen av gudomlig absolut allmakt i dag ifrågasätts mer och mer. Skälen är större kunskap om naturens integritet, lidandets problem, människans frihet, korsets teologi och feministisk kritik av patriarkala modeller. En tro på Gud ”som håller i spakarna” kräver svar på flera svåra frågor, framför allt varför vissa ingrepp inte sker i världen.

 
Det sker en förändring i synen på Guds allmakt och när det gäller frågan om Gud ingriper i naturens vanliga skeende eller med mirakel. Följer vi med i den förändringen? Den är nödvändig om vi ska kunna upprätthålla dialogen med människor som tvivlar eller tar avstånd från gudstro. 
På frågan om Gud ingriper i världen eller inte tycker jag att svaret är att hela världen är ett gudsingripande. ”Miraklet” är att det finns något över huvud taget istället för ingenting. I den fortsatta skapelsen är hela den biologiska evolutionen, med en riktning mot högre komplexitet, Guds verksamhet. Men Gud avstår från att utöva makt på egen hand och delar med sig av den makten till skapelsen, i synnerhet människan. Så tänker jag, hur andra tänker vet jag inte riktigt, det är inte ofta vi pratar om det. 

 

Åke Jonsson

0 Kommentarer
1 Kommentarer