Församlingen: De troendes gemenskap

Jesus

Jesus predikar för lärjungarna, som sedan utgjorde den första kristna församlingen. Målningen hänger iSint-Joris kyrka i Belgien.Foto: GETTY IMAGES

DEL 4  Församlingen är en unik gemenskap som inte återfinns någon annanstans i världen.
   I trosbekännelsen omnämns den som en ”helig allmännelig kyrka.” Vad innebär det?

Fakta: SÄNDARENS BIBELSKOLA

Det finns ett behov av att få en överblicks-bild över trons grunder, presenterat på ett enkelt och tilltalande sätt.  
   Under våren kommer du att få läsa fem olika artiklar från tros- bekännelsen skrivet av skribenter från olika sammanhang.

Del 1.Fadern
Del 2. Sonen
Del 3. Anden
Del 4. För­samlingen
Del 5. Syndernas förlåtelse

Ladda ned del 1 som pdf >

Ladda ned del 2 som pdf >

Ladda ned del 3 som pdf >

Ladda ned del 4 som pdf >

 

Text: Åsa Kristensson
studieledare Akademi för ledarskap och teologi och har en master i praktisk teologi

Kanske har du mött människor som är besvikna på församlingen, som har en dålig erfarenhet av församlingen eller kanske har du mött dem som talar oerhört gott om församlingen, oavsett vilket, så är församlingen en unik gemenskap som inte återfinns någon annanstans i världen.

För att förstå vad kyrkan är för gemenskap behöver man läsa Bibeln för det är där den beskrivs. Kyrkan är universell och består av alla Jesu efterföljare över hela jorden, men den är också en lokal gemenskap. I Nya Testamentet används ordet församling för att beskriva kyrkan, det är också det ord jag valt att använda i den här texten.  Nya Testamentets brev berättar om församlingen som en levande gemenskap som utgörs av de som valt att följa Jesus.

Leva ut Guds rike

Vid ett tillfälle frågade Jesus sina lärjungar vem de ansåg att han var. Petrus svarade då att Jesus var den levande gudens son. Jesus sade, på den grunden ska jag bygga min församling, det innebär att församlingen hör ihop med Jesus Kristus och vem han är.  Församlingen kan inte existera som det är tänkt om inte ­Jesus är i centrum. Församlingen har sin identitet i vem Jesus är, och är en gemenskap med Jesus i centrum. I en församling bör därför Jesus kärlek, hans ord i Bibeln, och hans handlingar vara vägledande i hur man bemöter människor, hur man prioriterar, agerar och lever sitt liv.

I Kolosserbrevet som är ett brev Paulus skrivit till en församling, beskriver författaren att det som händer när en människa tar emot ­Jesus som sin frälsare, är att hon förs från det Bibeln beskriver som mörkrets välde in i Guds sons rike. Kol 1:13 – ”Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike.”

Frälsningen innebär alltså en osynlig förflyttning och förvandling som sker på människans insida och i den osynliga världen. I frälsningsögonblicket, som Bibeln kopplar till dopet, förs man genom Guds Ande in i en ny gemenskap där Jesus är huvudet och alla troende beskrivs som delar i hans kropp. Den lokala församlingen är en gemenskap som handlar om nära relationer till Jesus och till andra troende. Eftersom församlingen är en gemenskap som tillhör Guds rike så är det andra värderingar och drivkrafter som bör vara centrala än de som ofta driver ­människors intressen i det omgivande samhället. Församlingen är kallad att leva ut Guds rike, som innebär att leva i enlighet med Guds vilja.

Vi människor kan inte leva ut Guds vilja om vi inte lever i gemenskap med Jesus Kristus, läser hans Ord, Bibeln, och låter Guds Ande förnya och leda våra tankar och handlingar. Om Jesus är i centrum och de som tillhör församlingen älskar Jesus, kan de ställa sig frågor som kan vägleda när de möter olika situationer; Hur blir Jesus ärad i den här situationen? Vad skulle Jesus ha gjort?

Det som söndrar en församlingsgemenskap är när människor i högre grad börjar drivas av kontroll, egna intressen och drivkrafter, i stället för av Guds kärlek och Andens frihet, eftersom det ofta leder till att det blir viktigare att ha det på ett visst sätt, nå resultat, mål och intressen än att fördjupa och utveckla ­relationen till Jesus och varandra.

En kropp

En av de beskrivningar av församlingen i NT som utmanar, är den bild Paulus målar upp i Första Korinterbrevet kapitel tolv om församlingen som en kropp med olika delar i funktion. I kapitlet beskrivs hur Gud har satt samman den mänskliga kroppen med olika delar på den plats där han vill ha dem och att han har ett syfte med varje kroppsdel. Inte ens de ringaste kroppsdelarna saknar funktion i den mänskliga kroppen. Varje del finns för att betjäna kroppen, ingen del kan säga till någon annan att den inte är viktig, för Gud har satt samman kroppen som han tänkt.

På samma sätt har Gud satt samman församlingen och gett varje människa unika funktioner och gåvor för att församlingskroppen ska fungera som Gud tänkt och göra Guds ­vilja där den finns. Det är Guds Ande som ­fördelar gåvorna på det sätt han vill, för han har den övergripande bilden av Guds plan med församlingen. Ingen troende kan hävda att hon är viktigare än någon annan eftersom Kristi kropp inte fungerar som det är tänkt om inte alla är i funktion i de gåvor Gud lagt ner i deras liv. Ibland kommer jämförelse och avundsjuka in i församlingskroppen, vilket kan leda till att människor vill tjäna i andra gåvor och tjänster än de Gud kallat dem till. Det skapar oreda och gör att andra människor i gemenskapen inte kan fungera som Gud tänkt.

Guds tempel

En annan av Nya testamentets beskrivningar i Första Korintierbrevet är att församlingen är Guds tempel, en gemenskap med Guds närvaro i centrum. I Gamla Testamentet stod tabernaklet bland Israels folk när de befann sig i öknen på sin vandring från Egypten till löfteslandet. Tabernaklet påminde folket om att Gud bodde bland dem. När folket kom till landet Israel som Gud gett dem, fick Salomo, uppdraget att bygga templet i Jerusalem för att Gud skulle bo bland sitt folk. För att folket skulle kunna komma nära Gud behövde de offra i tabernaklet, och senare templet, för de synder de begått, eftersom synden skiljer människan från en helig Gud. När Jesus senare gav sitt liv på Golgata kors var han det fullkomliga offret för alla människors synder genom alla tider, därför revs förhänget i templet uppifrån och ända ner när Jesus gav upp andan. Förhänget var ett tjockt draperi som skilde det allra heligaste, där Guds närvaro var, från övriga rum i templet.

Tio dagar efter att Jesus hade lämnat jorden, på pingstdagen, kom Guds Ande över alla troende och tog sin boning i deras inre. Från den dagen behövs inget tempel, för Gud har genom Andens utgjutande på pingstdagen valt att bo i dem som följer honom. När troende möts, så utgör de, Guds tempel, en gemenskap med människor av kött och blod som bär Guds närvaro till den här världen. Varje församling som samlas till gemenskap och gudstjänst påminner därför den här världen om att det finns en Gud som tagit sin boning hos människorna för att han älskar dem.

Eftersom församlingen är Guds tempel har det betydelse hur de som tillhör församlingen lever sitt liv. Omvändelse, syndabekännelse och mottagande av Guds förlåtelse när man handlat mot Guds vilja, är en del av det kristna lärjungaskapet för att kunna fortsätta leva i, och av Guds närvaro och hjälpa andra människor att möta och uppleva Gud.

Åsa Kristensson

Fakta: Vidare läsning

bok

Att följa Jesus där livet händer: Nya sätt att vara kyrka i praktiken

Björn Gusmark

Argument förlag (2022)

 

 

bok

Nya vägar för världens skull:

 

 

 

bok

Församlingskultur: Navet i församlingens ­gemensamma liv

Åsa ­Kristensson

Tell it förlag (2021)

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA

 

Till minne