Omsorgen om skapelsen är en självklar del av den kristna tron

I insändaren ”Klimatet kallar” i Sändaren 50/2017 ställs den viktiga frågan om hur Equmeniakyrkan kan stärka engagemanget i klimatfrågan. Vi delar uppfattningen att klimatförändringarna utgör vår tids största utmaning och därigenom ”kallar” oss individer, församlingar och kyrka att svara. Vi behöver, som enskilda och samfund, göra mer på samma sätt som det behövs i övriga delar av vårt samhälle.

Sedan några år har Equmenia-kyrkan en policy för fred och hållbarhet som är ett övergripande teologiskt och idémässigt dokument. Just nu pågår ett arbete med att uppdatera denna policy. Till den kommer också knytas en handlingsplan som tar oss från ord till handling när det gäller hur vi i vårt regionala, nationella och internationella arbete kan bli mer aktiva i vårt uppdrag/kallelse att förvalta och vårda skapelsen. Denna policy och handlingsplan kommer att delges församlingarna och kan förhoppningsvis inspirera till motsvarande handlingsplaner lokalt.

På samma sätt vill vi ta del av det som händer lokalt. Hur många församlingar är ”uppe på vägen” som insändaren uttrycker det? Det finns ett självklart samband mellan det lokala engagemanget och vad vi gör som gemensam kyrka. Den demokratiska processen genom motioner, kyrkokonferens, val av kyrkostyrelse etcetera anger prioriteringar för hela gemenskapen.

I arbetet med klimat och hållbarhet samverkar vi ekumeniskt. Genom Sveriges Kristna råd medverkar vi i, och stödjer, arbetet med Globala veckan, Skapelsetid och andra satsningar som ger ett ekumeniskt fokus och ger församlingarna tillgång till bra informationsmaterial och kunskap för det lokala arbetet. För närvarande undersöks förutsättningarna för en gemensam satsning på ”gröna församlingar” där församlingar får uppmuntran och stöd att ta tydliga steg för hållbarhet (på liknande sätt som Kyrka för Fairtrade).

För att på djupet få den process och rörelse som insändaren efterfrågar behöver vi allt tydligare stärka vår förståelse av att omsorgen om skapelsen är en självklar del av vår kristna tro. Detta bör regelbundet uttryckas i vårt gudstjänstfirande i såväl liturgi som förkunnelse. Här kan Equmeniakyrkans gudstjänstwebb förhoppningsvis vara till församlingarnas hjälp genom att alltfler böner, sånger och andra texter om miljö och hållbarhet läggs in.

Ni har rätt i att en omfattande process behövs som berör alla nivåer av kyrkan, från den enskilde lärjungen till församling och hela Equmeniakyrkan. Som kyrkoledare är vi beredda att arbeta för att vi får denna process i vår kyrka. Formerna får vi återkomma till men låt oss fortsätta be och arbeta så att vi tillsammans och var och en tar de steg som Gud och Guds skapelse kallar oss till. 

 

Lasse Svensson
Sofia Camnerin
Olle Alkholm
,
4 Kommentar

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Lennart Renöfält
Tack Jörn Delvert, Roland Hamlin och Rolf Hansson för er viktiga fråga till kyrkoledarna som ledde fram till detta svar.
Roland Hamlin

Tack för denna positiva respons på vår maning att lyfta klimatfrågan inom Equmeniakyrkan! Då problemet är så mångfacetterat finns det ingen enskild insats som avgör allt, utan det är många små steg som behöver tas. Som kyrka behöver vi agera för att minska vår egen klimatpåverkan både nationellt och lokalt. Vi kan också påverka samhällsdebatten både enskilt och som kyrka, genom att skaffa och sprida kunskaper och insikter, både teologiskt och praktiskt. Som enskilda kristna kan vi lyfta klimatfrågan i våra privata liv, i våra församlingar och i många fall också på våra dagliga arbeten och i andra sammanhang där vi finns. Själv arbetar jag i ett lokalt projekt med syfte att hållbarhetscertifiera en hel turistdestination enligt Global Sustainable Tourism Councils kriterier, och många andra av vår kyrkas medlemmar är säkert engagerade i olika slags hållbarhetsarbete som bedrivs i företag, myndigheter och organisationer. Med en långsiktig process där kunskap och engagemang på lokal och nationell nivå tillåts befrukta varandra, kan vi som kyrka bli ett salt i världen och bidra till omvändelse och omställning. Kyrkoledarnas viljeyttring är ett bra steg i rätt riktning. TACK!

Rolf Hansson

Härlig markering och positionering i klimatfrågan  och vårt ansvar som samfund från er tre kyrkoledare. Ert framåtsyftande och uppfordrande svar är precis det som man hoppas på och förväntar sig från  kyrkoledare idag. Heder och TACK.Nu måste något startas upp FÖRE  kyrkokonferensen i Gävle, så att vi kommer igång och får upp farten. Från Gävle går vi sedan vidare och ökar successivt omfattningen mot målet att bli ett klimatsmart samfund i enlighet med vårt gudomliga uppdrag som Kristi tjänare och Guds medarbetare. Vår omsorg om Guds skapelse och våra barnbarns barnbarn kräver det. Det är en

verklig glädje och en stor förmån att få vara med i detta arbete.

 

Jörn Delvert

Det känns mycket bra och viktigt att få detta positiva svar angående vikten att  inom Equmeniakyrkan och alla dess församlingar och medlemmar mer aktivt arbeta för ett bättre klimat. Ser fram mot att under kommande Kyrkomöte i maj få ta del av konkreta planer hur vi på ett proaktivt sätt kan agera i denna fråga.