Återremittera stadgeförslaget

Rösta får återremittering råder Örebroförsamlingar. Foto: Lars Rindeskog

Ombud från Örebros fem equmeniakyrkliga församlingar ställer sig bakom motionen till kyrkokonferensen gällande krtiken mot förslaget till stadgeändring. 

Vi, Equmeniakyrkans fem församlingar i Örebro, vill uppmana övriga församlingar inom Equmeniakyrkan att ställa sig bakom Helsingborgs Baptistförsamlings motion till kyrkokonferensen gällande stadgar för Equmeniakyrkan och dess församlingar.
Motionens slutsats är att en mer långtgående diskussion och genomarbetning av stadgeförslaget är nödvändig, eftersom förslaget ändrar kyrkans och församlingarnas konstitutionella inriktning påtagligt. Motionen uppmanar därför till: 
att   beslut om stadgar återremitteras
att  ge kyrkostyrelsen i uppdrag att, om den avser att återkomma med nytt förslag till en senare konferens, tillsätta en arbetsgrupp för ändamålet.
Kyrkostyrelsens arbete med stadgarna har haft bra intentioner. När kyrkostyrelsen skickade ut det första förslaget till reviderade stadgar för Equmeniakyrkan och dess församlingar gjorde man det med motiveringen att modernisera språket och få bort viss ”spretighet”. En motivering som gav uppfattningen att det bara var små justeringar som skulle föreslås. Men vid genomläsning av ändringsförslaget framträder en annan bild, både av vad man föreslår och vad föreslagna ändringar får till resultat. Vi upplever att ändringsförslaget går mycket längre än att bara vara av redaktionell och moderniserande karaktär. När vi arbetat igenom förslagen till stadgar finner vi både en ”skärpning” av förhållandet mellan samfund och församling och att en del rena motsägelser mellan olika stycken är uppenbara. Vi menar därför att det är viktigt att förslaget och dess konsekvenser bearbetas ytterligare innan vi går till beslut.
Nedan angivna paragrafbeteckningar hänvisar till det färdiga förslaget till kyrkokonferensen, exempel på otydligheter och sådant vi finner bristfälligt.

Kommer vi att bli uteslutna?

I stycket om församlingar i Equmeniakyrkan skriver man i §2.2 att av församlingarnas stadgar ska framgå att man anslutit sig till Teologisk grund för Equmeniakyrkan. När man sedan skriver i §2.4 att församling kan vara med i Equmeniakyrkan utan att ha antagit stadgar blir det otydligt vad som definierar en församling som medlem i Equmeniakyrkan. 
Vidare enligt samma §2.2 ska kyrkostyrelsen godkänna ändringar av församlingsstadgar som rör denna paragraf. Då är vi inte en självständig församling längre. Och vad händer med oss församlingar som inte har detta godkännande i nuvarande eller kommande stadgar? Kommer vi att bli uteslutna? Vi förstår att man från kyrkostyrelsens sida vill komma åt en situation som den i Rimbo, men det tror vi inte att man kan lösa på detta sätt. 
Så noterar vi att man i §2.6 tagit bort ordet ”uppenbar” i meningen om avvikelse från Teologisk grund. Frågan blir då vilken avvikelse som ger resultat i form av uteslutning? Hur stor eller liten ska avvikelsen vara? Vi anser att det behöver vara en uppenbar, dvs. ganska markant avvikelse som inte går att genom t.ex. samråd komma till rätta med, för att det ska resultera i uteslutning.
När det gäller kyrkokonferensen och utsändande av handlingar föreslås i §6.3, precis som nu att dessa ska vara församlingarna tillhanda senast en månad före konferensens start. Vi menar att detta är alldeles för sent! Församlingarna måste få en större möjlighet att behandla frågorna för att kunna delta aktivt i kyrkokonferenserna. Vi anser att församlingarna måste få handlingarna senast två månader före konferensen. Det är ju inte så att vi planerar in församlingsmöten utifrån när konferensen ska hållas, särskilt inte som nu när den hamnat mitt i eller direkt efter sommaren.
Så till fråga om motioner till kyrkokonferensen. §8 stadgar vem/vilka som har rätt att lämna in motioner till konferensen, och där har möjligheten för enskild medlem tagits bort. Vi föreslår ett tillägg av en punkt §8.1 c:  en grupp om minst fem medlemmar inom Equmeniakyrkan.

Felaktigheter riskerar fortgå
Under §9 anges i ingressen för ”mellanårskonferenser” som man avser införa, att endast punkterna 1 – 3 och 23 – 25 måste behandlas. Vi anser att punkterna 1 – 7 och 23 – 25 ska behandlas vid varje konferens. Då revisorerna och verksamhetsgranskande utskottet ska granska och redovisa sin granskning varje år bör även punkterna 4 – 7 vara med vid varje konferens. Skulle någon felaktighet ha uppdagats under respektive granskning ska konferensen kunna ta ställning till hur detta ska hanteras. Annars kan eventuella felaktigheter fortgå utan att styrelsen tvingas agera.
Vidare under §9.11 ska antalet ledamöter i kyrkostyrelsen fastställas. Varför har man inte ett stadgat antal ledamöter i styrelsen? Vi anser att ett fast antal ska finnas i stadgarna och föreslår att det ska vara 12 ledamöter. Detta bör då också samordnas under §10 Kyrkostyrelsen.
§23 Ändring av teologisk grund för Equmeniakyrkan och Equmeniakyrkans stadgar. Här anser vi att detta ska ske genom likalydande beslut vid två på varandra följande kyrkokonferenser med minst sex månaders mellanrum. Att sådana grunddokument som stadgar och teologisk grund ska kunna ändras vid endast en konferens är helt orimligt utifrån all ”föreningsverksamhet” och all praxis. Skrivningen är tydlig på den punkten när man föreslår stadgar för församlingar, varför ska inte detta gälla även samfundet? Erfarenheten talar också sitt tydliga språk bakåt i Equmeniakyrkans historia där vi konstaterar att stadgarna ändrats sju gånger på elva år, det tyder på att förslagen till stadgar inte har varit tillräckligt genomarbetade.
Var rädda om demokratin!

 

Lennart Davidsson, ordförande i Equmeniakyrkan Betania

Monica Hagvall, ordförande i Equmeniakyrkan Betel, 

Anders Hedqvist, ordförande i Equmeniakyrkan Betel

Tomas Isacson, ordförande i Equmeniakyrkan Betel

Karin Gustafsson, ordförande i Betlehemskyrkan församling

Karin Andersson, ordförande i Haga Missionsförsamling,

 Arne Hermansson, ordförande i Haga Missionsförsamling, 

Per Klasson, ordförande i Equmeniakyrkan Vasa
 

 

2 Kommentar

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
Dag Rimmerfors
Varför ta bort att en enskild medlem kan lägga motion till kyrkokonferensen. Det finns dock medlemmar som inte har någon församling att vara medlem i särskilt på landsbygden.
Bo Fjällström
Gör det någon skillnad om ordet ”uppenbar” tas bort? ”Gud blev människa i Jesus från Nasaret” och ”Genom den korsfäste och uppståndne Kristus, den nya skapelsens förstfödde och Guds sanna avbild, öppnas vägen till nytt liv”, enligt Teologisk grund. Likväl kan vi läsa att det inte är ett krav att stämma in i trosbekännelsen för att vara medlem i Equmeniakyrkan. ”Vi har inga åsiktspoliser eller trospoliser....”, enligt Lasse Svensson: https://www.sandaren.se/nyhet/vi-har-inga-trospoliser-i-equmeniakyrkan Man behöver inte tro på gudomlig nåd för att vara medlem. Swedenborgaren i denna artikel - https://www.sandaren.se/nyhet/hon-forenar-swedenborg-och-waldenstrom - är nöjd med sin församlings pastorer som aldrig hållit sig till bokstaven, och inte pratar om frälsningsvisshet och sådant. En av de mer framträdande pastorerna – tillika professor i Bibelvetenskap – är mycket tydlig med att Jesus inte är Gud: ”I vilket fall betraktade sig knappast den historiska personen Jesus som gudomlig i senare tids bemärkelse.” Man kan undra om de enskilda församlingarna måste ha större trohet till Teologisk grund, än vad Equmeniakyrkan centralt har? Är Jesus Gud? Vad svarar Equmeniakyrkans ledning?