Nyhet 1

Ribbenvik svarar Sändaren: "Naturligtvis är det ett stort misslyckande"

Migrationsverkets Generaldirektör Mikael Ribbenvik svarar Sändarens chefredaktör Robert Tjernberg efter uppmaningen att rädda liv tillsammans. Här svarar Mikael Ribbenvik. Han menar att verket gör allt de kan för de afghanska konvertiterna. Replik av Robert Tjernberg längst ned.

Hej Robert,

Det är många som i likhet med dig är engagerade i situationen för de unga från Afghanistan och som känner sorg eller ilska över beslut i enskilda fall. Det är lätt att förstå. Alla på Migrationsverket som jobbar med asylsökande möter också dessa unga och tar del av deras öden, hopp, besvikelser och drömmar. Vi vet vad det innebär att ställas inför tragiken i att en ung människa förlorar hoppet och viljan att leva vidare, som Mahmoud. Hans död är förenad med djup tragik och sorg.

Det är naturligtvis ett stort misslyckande när någon tar sitt liv under asyltiden och vi som verkar runt de sökande måste dra lärdom av det. Vi verkar inom ett område där människor ofta befinner sig en mycket pressad och utsatt situation vilket ställer särskilda krav på alla involverade aktörer att bland annat arbeta förebyggande och fånga upp risk för självmord hos dem som bär svåra upplevelser med sig, lider av väntan och får traumatiska beslut. Det gäller inte minst den stora gruppen av unga från Afghanistan som länge levt i ovisshet om framtiden och där ett avslag kan skapa starka känslor av oro, besvikelse och uppgivenhet. Vi är starkt medvetna om det och det tror jag även att de vårdgivare och andra aktörer som har ansvaret för asylsökandes psykiska hälsa är. Vi måste hela tiden fråga oss hur vi utifrån våra olika roller kan utveckla vårt samarbete kring individerna ytterligare. Det gäller även i förhållande till frivilligkrafter som till exempel frikyrkornas församlingar vars stöd till enskilda asylsökande är av stort värde.

Asylärenden där konversion åberopas hör till de mest svårutredda och komplexa ärendena vi har att hantera. Vi försöker ta oss an den uppgiften genom att ge specifikt stöd och styrning till våra beslutsfattare, till exempel genom utbildning och riktlinjer. Enligt landinformationen som utredarna stöder sig på finns det en generell risk för förföljelse och för omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning av konvertiter i Afghanistan. Jag förstår att det därför kan verka motsägelsefullt att enskilda personer därifrån kan få avslag trots att de har angett konversion som asylskäl men det är en följd av den individuella prövningen.

Principen i asylrätten är att det är den sökande som ska göra sitt behov av skydd sannolikt. Det ligger på Migrationsverkets ansvar att se till att varje ärende blir tillräckligt utrett och att objektivt värdera allt som har lagts fram i enlighet med de beviskrav och regler om bevislättnad som finns. Värderar vi till exempel intyg från pastorer rätt? Det är något som företrädare för kristna församlingar ibland ifrågasätter. När Migrationsverket fattar beslut är det alltid den asylsökandes egen berättelse som är grunden för bedömningen. Därutöver ingår vittnesmål, intyg och annan stödbevisning i helhetsbedömningen av ärendet. Vid skilda uppfattningar om beslutet i ett enskilt fall avgörs frågan i domstol. Det är domstolarnas roll och ansvar att kontrollera att bedömningar i första instans sker på rätt sätt och att lagen tolkas korrekt. De gör också en självständig bedömning i bevisvärderingsfrågor. Jag nämner rättsordningen för att visa på de rättssäkerhetsgarantier som det svenska rättssystemet erbjuder. Den sökande får till att börja med tolk och ett offentligt biträde, en statlig rättshjälp som saknas i många andra europeiska länder vid prövning i första instans. Vid ett avslag som överklagas prövas ärendet av svensk domstol i ytterligare en eller två instanser. Det finns dessutom en säkerhetsventil som innebär att Migrationsverket under vissa förutsättningar kan ta upp frågan om uppehållstillstånd till ny prövning om det kommer fram något nytt efter domstolsprövningen. Det händer till exempel att det i ett sent skede kommer fram nya uppgifter om konversion som innebär att personen skulle kunna löpa en risk i sitt hemland. Om Migrationsverket avslår en sådan begäran om ny prövning kan även det beslutet överklagas till domstol för överprövning.

Man behöver se Migrationsverket som en del i kedjan där lagstiftningen och den internationella rätten utgör ramarna. Som myndighet har vi till uppgift att fatta beslut enligt de regler som de politiskt valda beslutar om och i enlighet med den praxis som bildas genom Migrationsöverdomstolsens och de internationella domstolarnas beslut. Om lagstiftaren tycker att Migrationsverket och domstolarna navigerar fel är det ytterst en fråga för lagstiftaren att ändra eller förtydliga lagen. Men självklart har vi som myndighet ett stort ansvar för att tillämpningen i det enskilda fallet sker med den omsorg och grundlighet som krävs i ärenden som har så stor betydelse för människors liv och framtid. Jag håller med om att det är av att det med rätta ska ställas mycket höga krav på kompetens och kunskap hos dem som är satta att pröva människors behov av skydd, till exempel på grund av religiös övertygelse. Därför arbetar vi hela tiden med att följa upp kvaliteten i våra beslut och vidta åtgärder när vi ser brister eller behov av förbättringar.

Under året har vi som ett led i vårt systematiska kvalitetsarbete gjort en avgränsad uppföljning av hur intervjun går till i ärenden där konversion till kristendom angetts som asylskäl. Uppföljningen visar att frågorna generellt ligger på rätt nivå och att fokus ligger på individens egna berättelse om sin väg till en kristen tro och sin utövning av tron, inte på detaljerade kunskapsfrågor som mått på det genuina i omvändelsen. Men det är bra att frågan om utredningarnas kvalitet hålls levande. Vi kan alltid bli bättre och utvecklas i vår förståelse för dessa frågor.

I det fortlöpande arbetet med att utveckla vår kompetens i frågor som rör religion och kristen tro är kyrkor och samfund viktiga samtalsparter. Vi tar gärna hjälp av dem som har särskild kunskap inom olika områden för att utveckla vår kunskap och vår förmåga ytterligare. Vi har bland annat en god dialog med Sveriges Kristna Råd där vi regelbundet utbyter kunskap och erfarenheter. Det sätter jag stort värde på och det samarbetet kommer vi att fortsätta med och ta tillvara i vårt fortsatta utvecklingsarbete.

Med vänliga hälsningar

Mikael Ribbenvik

 

 

 

ROBERT TJERNBERG: DETTA FÅR INTE FORTGÅ

Jag tror det reder ut en del i fråga om hur det kan bli som det blir. 

Jag gläder mig åt att du är öppen för framtida samarbete med de svenska kyrkogemenskaperna, och gläds åt att du värdesätter det samarbete som idag finns med Sveriges kristna råd. Däremot beklagar jag att du inte helt tar emot den hand som jag och vi på Sändaren sträckt ut om att rädda liv tillsammans.

Jag är också i någon mån försiktig i min optimism över den uppföljningen du hänvisar till, om att frågorna ligger på rätt nivå. Dels för att du skriver att fokus ligger på ”individens egna berättelse om sin väg till kristen tro, och utövandet av den”. Hur ska handläggare, särskilt den som inte har en egen erfarenhet av kyrkans värld på rätt sätt kunna göra en relevant bedömning utifrån sådana kriterier.

 

Och hur hanteras de frågor där en konvertit menar sig varit med om något övernaturligt på vägen fram till sin omvändelse. Hur ska sådana berättesler bedömas?

Sedan det här med att fokus inte ligger på kunskapsfrågor för mått i det genuina i omvändelsen. Jag läser in att den typen av frågor ändå fortsätter att användas, vilket ögonblickligen bör få ett slut. Särskilt då handläggares egen kunskap i frågorna visat sig vara högst bristfällig.

När jag skriver detta läser jag i Dagen att en ung afghan med korstatuering ska utvisas, men med tipset att bosätta sig i Kabul istället för på landsbygden.

I delar av världen, exempelvis där strikta sharialagar ges företräde, är konvertering belagt med döden på ett eller annat sätt. En korstatuering kan då vara ett tecken på vem som är lovligt byte.

Jag välkomnar starkt Pingströrelsens försök att nu kartlägga alla asylbeslut som tagits om unga afghaner som varit aktiva i deras församlingar. Förhoppningsvis hänger Equmeniakyrkan, Svenska kyrkan, Evangeliska frikyrkan, Alliansmissionen och fler samfund på. 

Mahmouds självmord i Jönköping borde vara droppen i konvertitfrågan för en samlad svensk kristenhet. 

Jag ger dig rätt i att det ytterst är en fråga för lagstiftarna. Här måste vi som kristenhet outtröttligt påverka i en mer human inriktning. Samtidigt ska vi förstås fortsätta ställa frågorna till Migrationsverket om metoder för att bedöma konvertering, och vem som gör bedömningen. Vill ni ha hjälp i frågan är handen fortsatt utsträckt.

 

Robert Tjernberg

 

 

1 Kommentarer
Margareta spåmans Öst
Efter ditt långa inlägg @ribbenvik, finns inget tvivel om att det nödvändigaste som finns är att #granskamigrationsverket! De gör inga noggranna individuella undersökningar, utan allt är ett rättsosäker hafsverk för att få även de med asylskäl utvisade! Förresten borde också politikerna granskas, som inte sätter ner foten ochsäger att ”NU FÅR DET VARA NOG!” Det är emot de mänskliga rättigheterna att skicka människor till länder där det pågår krig, så det enda respektabla ni kan göra är att utfärda #amnestinu, så att Migverket inte kan pressa människor till flera självmord! Det skickas och har skickats ut konvertiter med stora kors intatuerade synligt. Både du och migv vet att de kommer att misshandlas-det har redan hänt vid flera tillfällen-och rentav dödas! Med ateister samma sak! Migv bedömer ingen individuellt, de låtsas bars, sedan säger de ”Du är inte trovärdig!” Handen på hjärtat @ribbenvik tycker du att migv är trovärdiga? Tillsätt en oberoende #granskningavmigrationsvetket! Är de professionella och kan migrationslagarna, så ger de ingen avslag som kommer från Afghanistan, detta hemska krig som de vägrar att deporteras till och måste fly Sverige också! Ta ditt ansvar@ribbenvik och lasta inte över ansvaret till andra europeiska länder som fortfarande, till skillnad mot Sverige, respekterar de mänskliga rättigheterna och ger dem PUT! Sverige har dåligt rykte i Europa. Befinner mig nu i Frankrike, där Sverige är på tapeten. Red ut allt: #granskamigrationsverket! #rmvgate! #respekterademänskligarättigheterna och mig lagarna som säger att alla har rätt till ett liv utan förföljelse och förnedring. Det betyder att ingen kan skickas till krig! Det betyder också att#amnestinu! är det enda rätta och det enda som kan rädda fega makthavare att återfå den respekt de har tappat när de stillatigande tittat på den psykiska misshandel av asylsökande som har pågått under flera år! Var inte naiv #ribbenvik och tro på migrationsverket! Kan du själv inte lagarna? #amnesti