Nyhet

Ny rapport om pastorers tro

UPPDATERAD. Är mänskligheten satt att råda över skapelsen? Det anser var tionde svensk och varannan Equmeniapastor och svenskkyrklig präst. Det framkom när Carl Reinhold Bråkenhielm, seniorprofessor i empirisk livsåskådningsforskning vid Uppsala universitet, presenterade sin rapport ”Vad tror prästen?” vid en pressträff i Gamla stan, Stockholm, under onsdagen.

I studien, som genomfördes under våren 2015, har religiösa ledare, i detta fall präster i Svenska kyrkan och pastorer i Equmeniakyrkan, fått svara på allmänna frågor om livsåskådning. Frågorna har haft särskild inriktning på miljö, biologi och vetenskap. Enkäten som ligger till grund för undersökningen har gått ut till omkring 2500 präster och 500 pastorer, ungefär hälften svarade.

Utöver frågan om skapelseförvaltning har Bråkenhielm i studien även ställt frågor om bland teknik, andlighet i naturen och vetenskap kontra religion.

Studien är en del av projekt Cusanus, ett treårigt utbildnings- och forskningsprojekt som avslutades i november 2017. I höstas presenterades en annan studie inom projektet som handlade om allmänhetens förhållningssätt till samma typ av allmänna livsfrågor. Nu har Carl Reinhold Bråkenhielm jämfört sifforna från de båda undersökningarna.

– Det finns en överraskande likhet mellan allmänhetens och prästerskapets människosyn och uppfattningar i centrala miljöfrågor. I viss mån även i synen på naturens andlighet, sa Carl Reinhold Bråkenhielm vid presentationen.

Påstående att ”naturen är besjälad med en kraft som genomströmmar allt levande” bejakas av hälften av de religiösa ledarna och av 36 procent av allmänheten.

– Det visar på att här anknytningspunkt till en slags gudstro som har sin utgångspunkt i kristen natursyn, menade Bråkenhielm.

– Hur kyrkorna i dag hanterar den dörr som står på glänt mot transcendensen är en ödesfråga.

Uppfattningen att ”vi måste respektera naturens ordning oberoende av hur de påverkar människans välfärd” bejakades av nästan lika stor del av allmänheten, som av prästerskapet: 63 och 67 procent.

I undersökningen framkom även att präster och pastorer har en mer optimistisk syn på teknik än gemene man. 34 procent av allmänheten anser att människan skulle klara sig bättre om hon levde ett liv utan så mycket teknik. Bland prästerna låg siffran på 26 procent.

I presentationen var prästerna och pastorerna indelade i sju kluster utifrån hur de svarat. De största var de så kallade "kluster 3" och "kluster 0". De förra karaktäriserades av att de till stor del består av kvinnliga präster i storstan, som utgjorde 19 procent av de svarande. "Kluster 0" – 24 procent – saknade en tydlig profil.

– Det finns till exempel en intressant motsättning mellan manliga pastorer i glesbygd, 12 procent, och kvinnliga präster i storstan. Ingen av de manliga pastorerna vill bejaka andlighet i naturen, det vill däremot 72 procent av de kvinnliga prästerna, berättade Carl Reinhold Bråkenhielm.

En möjlig förklaring för att storstadsprästerna är mer benägna att förandliga naturen kan vara att man har en romantiserad bild av den.

– Man kan nästan tala om en Disneyfiering av naturen, sa Carl Reinhold Bråkenhielm.

Studien pekar på en trend mot en ”mer andlig gudsbild”. Bråkenhielm presenterade två möjliga förklaringar av utvecklingen, som han inte tror utesluter varandra.

– Det kan vara ett uttryck för en avklingande gudstro eller en tilltagande andlighet till följd av miljöengagemang, sa han.

 

 

 

 

Pontus Håkansson

  • 0 Kommentarer

  • Lägg till ny kommentar