Nyhet

Framgångssagan THS fyller 25

Teologiska högskolan Stockholm har beskrivits som en framgångssaga som började med att två, senare tre, samfunds pastorsseminarier gick samman. I höst är det 25 år sedan starten och Sändaren har pratat med lärare, studenter och kyrkans folk om resan till att bli landets största enskilda teologiska högskola.

Det är de sista skälvande dagarna på vårterminen innan sommarlovet när Sändaren besöker högskolan i Bromma. Dörrar står på vid gavel, studenter sitter i grupper och förbereder presentation av sina arbeten och en och annan lektion pågår i skolbyggnaden.

I sitt arbetsrum står rektor Owe Kennerberg vid datorn och arbetar. Han gör en paus för att berätta vad som har hänt under de många år han arbetat på skolan. Kennerberg är en av dem som varit med hela THS-resan – som lärare, facklig representant när högskolan bildades, utbildningsledare och sedan 2006 som rektor.

När han får frågan om hur en vanlig dag på högskolan ser ut säger han att det inte finns några sådana dagar. Totalt är omkring 600 studenter inskrivna på olika kurser, men alla befinner sig inte där samtidigt. Majoriteten av programstudenterna, drygt 200, studerar på det teologiska programmet och 150 på programmet för mänskliga rättigheter. Studenterna på det östkyrkliga programmet har en del av sin undervisning förlagd till Södertälje.

Det var just bredden av utbildningar som gjorde att THS tidigare i år bytte namn till Enskilda Högskolan Stockholm. Frågan drevs bland annat av studentkåren som hade synpunkter på att studenter på MR-programmet fick betyg från en teologisk högskola, trots att de inte studerat teologi.

– Enskilda Högskolan Stockholm är det övergripande namnet, men THS kommer att finnas kvar för den del där vi utbildar teologer; präster i Svenska kyrkan och de ortodoxa kyrkorna samt pastorer i Equmeniakyrkan, säger Owe Kennerberg.

Det är på alla sätt en helt annan miljö som möter dagens blivande pastorer jämfört med pastorsutbildningarna i de samfund THS bildades av: Missionskyrkans Lidingö, Baptistsamfundets Betelseminariet och Metodistkyrkans Överås. De två första gick samman 1993 och Metodistkyrkan kom med några år senare.

– Studentkåren var mycket mer homogen än den är i dag. Uppdraget då var att utbilda samfundens pastorer och inget annat. Det är fortfarande vårt primära uppdrag att göra en bra pastorsutbildning, men i dag utbildar vi också blivande präster, och andra som vill skaffa sig kunskap om ett av vår samtids mest centrala kunskapsområden – religion, liksom andra yrkesgrupper inom programmet för MR-programmet, säger Owe Kennerberg.

Han håller med om beskrivningen av THS som en framgångssaga, men tillägger att det är hårt och målmedvetet arbete som lett fram till att THS nu är den största enskilda teologiska högskolan i landet med fullständiga examensrättigheter i teologi/religionsvetenskap. Dessutom har man numera rätt att utfärda examen på avancerad nivå i mänskliga rättigheter.

– THS är nog Sveriges mest granskade institution. Vi har ansökt om examensrätt flera gånger och dessutom blivit föremål för flera nationella granskningar.

Under många år har Owe Kennerberg, och även hans företrädare på rektorstjänsten, gjort flera besök på utbildningsdepartementet i hopp om ökade anslag och därmed fler utbildningsplatser. 2018 var året när dessa besök skulle ge resultat och då framför allt tack vare det ortodoxa utbildningsprogrammet.

– Under en tvåårsperiod kommer vi att få totalt 100 nya utbildningsplatser, vilket naturligtvis är glädjande. Vi går från 30 tillsvidareanställda, till att förhoppningsvis bli 40 anställda på skolan. I dag är det ungefär lika många blivande pastorer som blivande präster som studerar på THS. Efter utökningen av utbildningsplatser så kommer den östkyrkliga gruppen att vara lika stor som de båda övriga, runt ett 50-tal studenter.

Huvuddelen av lärarkåren på Enskilda Högskolan är disputerade, flera bedriver forskning i sina tjänster. Det pågår också flera forskningsprojekt på högskolan som genomförs av studenter. Den höga akademiska nivån på pastorsutbildningen har väckt en del tveksamhet hos enskilda personer i och utanför Equmeniakyrkan. Finns det en risk att THS mer försöker anpassa sig till den sekulariserade högskolevärldens krav än att forma de blivande pastorerna i lydnad till bibelordet?

Skolledningen har bland annat kritiserats för att vissa föreläsare fått ge uttryck för det man menar är ”tvivelaktig teologi”. Nyligen tog sig kritiken uttryck i en debattartikel, publicerad i tidningen Dagen, signerad av personer ur Nätverket klassisk baptism. Skribenterna skriver om bekymmersamma läror på THS som man menar producerat en rad tvivlande pastorer.

Artikeln föranledde 31 pastorskandidater att skriva ett genmäle där man tillbakavisar kritiken. Initiativtagare var Gustav Fransson som hävdar att Nätverket saknar kunskap om vad THS lär ut.

– Personligen sökte jag mig till akademiska studier i teologi för att jag kom från en homogen miljö och hade abstinens efter människor som inte tänker som jag. Vi ska bli pastorer som kommer att möta människor med olika åsikter och bakgrund och behöver konfronteras med detta redan under utbildningen. Visst finns det tillfällen jag inte håller med mina lärare, men det är så det ska vara och det är sådant vi diskuterar om tillsammans.

Gustav Fransson tycker att det är viktigt att den akademiska undervisningen kompletteras med tid för egen fördjupning, retreater, andlig vägledning och tid för att enskilt och tillsammans söka Gud.

– Det är något som det också ges gott om utrymme för och vi som pastorskandidater förväntas även ha ett lokalt församlingsengagemang, säger han.

Rune W Dahlén som varit lärare på THS och under många år också kontaktlärare, vilket innebär att han fungerat som en länk mellan pastorskandidaterna och församlingarna, säger att det finns ett stort förtroende för THS i Equmeniakyrkans ledning och det finns ett samarbete exempelvis genom de träffar för pastorskandidater som Equmeniakyrkan inbjuder till på THS.

Även i församlingarna möter han en tacksamhet för pastorsutbildningen. Det visar bland annat den stora efterfrågan på besök av pastorskandidater till bön- och offerdagen för Equmeniakyrkans utbildningar.

– Förra året var det 185 församlingar som anmälde sitt intresse, fler än vi kunde erbjuda. Det vittnar om ett förtroende som till och med är större än vad vi hoppats på, säger han.

Rune W Dahlén tycker inte att han så ofta möter frågetecken omkring THS som en allt för akademisk miljö.

– I ett samhälle som är allt mer välutbildat så behöver våra pastorer också vara det. Men till det akademiska behövs också andra delar för att det ska bli en bra pastorsutbildning. Det tillgodoses bland annat genom verksamhetsförlagd utbildning där pastorskandidaterna får ”ta rygg” på en mer erfaren pastor och se hur han/hon fungerar. Vi arbetar med gudstjänster och andaktsliv, andligt forum och gruppsamtal och förra hösten anställdes Jonas Eveborn som kaplan.

Mixen av studenter på THS bidrar till att de blivande pastorerna är bättre rustade nu än tidigare att möta samhällets behov, menar Rune W Dahlén.

– Jag tror att pastorskandidaterna möter fler frågeställningar under en kafferast än jag gjorde under hela min studietid på Lidingö. Det gör att man måste tänka efter var man själv står. Att blivande präster och pastorer dessutom läser tillsammans bäddar för en bättre ekumenik lokalt.

Anders Mellbourn, ordförande i THS:s styrelse 2006–2011, menar att det är naturligt att Equmeniakyrkan med rötter i folkbildningsidealet ligger i framkant när det gäller kvalitet och akademisk nivå på sin pastorsutbildning. Att Enskilda Högskolan fått full forskarutbildning anser han vara sensationellt.

– Jag hoppas att den höga utbildningsnivån på pastorsutbildningen också kommer att färga de teologiska samtalen i församlingarna. Vi behöver höja bildningsnivån även där för att kunna möta samhällets frågor, säger han.

Hittills har synergieffekterna av att ha tre utbildningar under samma tak inte varit så stora när det gäller själva undervisningen. Men skolledningen arbetar för ett större utbyte i olika delar av undervisningen.

Kjell-Åke Nordqvist, som tidigare var utbildningsledare för MR-programmet, tycker att mänskliga rättigheter och religion hör intimt samman och därför är det naturligt att båda finns inom ramen för Enskilda Högskolan. I samfunden som bildade THS finns en historia av människor som försökt skapa livsutrymme för demokrati. Den erfarenheten finns som grund i utbildningen som riktar sig både till redan yrkesverksamma och andra intresserade av MR-frågor

– Alla som arbetar med mänskliga rättigheter vet att religion och tro är centrala komponenter i det arbetet. Vi har studenter som läser kurser både i teologi och i mänskliga rättigheter och lärare som undervisar i båda utbildningarna. Men båda programmen är inriktade på profession och därför kan man bara integrera undervisningen i en viss utsträckning.

2018 kommer att bli ett händelserikt jubileumsår för Enskilda Högskolan. Hur själva firandet ska gå till är ännu inte klart men i och med höjda statsbidrag och därmed fler studieplatser så kommer en omorganisation att ske under hösten. Verksamheten delas upp i tre avdelningar med varsin biträdande rektor:

Sofia Camnerin, biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan, blir biträdande rektor för den teologiska utbildningen på halvtid. Michael Hjälm får samma ansvarsområde för den östkyrkliga delen som utbildar präster och församlingspedagoger för de ortodoxa kyrkorna. Anne-Christine Lindvall blir biträdande rektor för Mänskliga rättigheter.

LÄS MER OM THS I SÄNDAREN I 38/2018.

  • 0 Kommentarer

  • Lägg till ny kommentar