Församlingsliv

Jönköping ännu ”Jerusalem” – men på nytt sätt

Ännu en gång har Jönköpings religiösa karta satts under lupp. Kommunen är fortfarande Smålands Jerusalem. Men inte lika mycket som när den första undersökningen redovisades 1992 – och på ett annat sätt.

Det är Ulrik Josefsson – utbildningsansvarig inom Pingströrelsen och doktor i kyrkovetenskap (han är en av landets få disputerade pingstpastorer) – som gjort den nya kartläggningen av Jönköpings religiösa liv.

– Gudstjänstbesök är en massrörelse i det svenska samhället och Jönköping är fortsatt en av Sveriges mer religiösa kommuner, konstaterar han.

– Men kyrkorna misslyckas med att berätta om hur många som kommer och jämföra med den uppmärksamhet som till exempel idrott och kultur får.

Josefsson har räknat alla religiösa besök i Jönköpings kommun helgen före domsöndagen 2017. Totalt blev det 13 481 besök i någon kyrka, moské eller tempel i bygden vilket motsvarar 9,8 procent av hela kommunens befolkning. Av landets större kommuner är Jönköping den klart mest religiösa.

Det var religionsvetaren och docenten Göran Åberg i Bankeryd som började för 25 år sedan. Under 20 år höll han på. Resultatet fick enorm respons runt om i landet.

Genom Göran Åbergs studier har Ulrik Josefsson kunnat jämföra bakåt i tiden, ett kvartsekel av lokalt religiöst liv. Unikt för Sverige.

I jämförelse har antalet besök minskat med knappt 1 500 under dessa år. Sett till andel av befolkningen är minskningen dock större – Jönköpings kommun har ju vuxit kraftigt. För 25 år sedan var de religiösa besöken drygt 13 procent av kommunens invånare.

– Förändringen är totalt sett ändå mindre än väntat, säger Josefsson.

Det verkar finnas en ”Jönköpingseffekt”. Den organiserade religionen är fortfarande stark i bygden.

I procent har besöken totalt minskat med nio procent under åren. Men siffrorna mellan samfunden skiljer sig kraftigt åt. Svenska Alliansmissionen – som ju leds från Jönköping – sticker ut med en minskning på en tredjedel. Pingströrelsen minskar med knappt 20 procent, Equmeniakyrkan med drygt lika mycket. Sammanlagt är ”frikyrkominskningen” 26 procent, en fjärdedel. För Svenska kyrkan är motsvarande siffra 28. Frikyrkorna ordnade den undersökta helgen sammanlagt 91 gudstjänster med 84 deltagare i snitt, för Svenska kyrkan var motsvarande siffror 51 gudstjänster med 46 besökare.

Intressant är det stora fallet för Livets Ord. Till dess gudstjänst kom 84 stycken. För fem år sedan – året för Göran Åbergs sista räkning – var det fyra gånger fler. Ulrik Josefsson gissar att en del hamnat hos nya församlingar som Hillsong.

Nedgången för Livets Ord har ett samband med det stora undantaget för Jönköpings frikyrkosamfund. Evangeliska frikyrkan går nämligen mot strömmen, från 475 besök 1992 till 766 stycken 2017. Den – eller rättare sagt gamla Helgelseförbundet – sålde sin Smyrnakyrka i Huskvarna till just Livets Ord. Istället tog man över en gammal industrilokal och blev Kungsportskyrkan.

– Denna nysatsning är den viktigaste förklaringen till EFK:s uppgång, gissar Josefsson.

Viktigare förändring när det kommer till uppgång står dock församlingar som domineras av invandrade personer för. Inte särskilt förvånande. Besöken i katolska kyrkan och de ortodoxa/österländska kyrkorna har ökat med 178 procent och besöken i de olika moskéerna med hela 445 procent. Ulrik Josefsson hade dock räknat med att ökningen skulle vara ännu högre:

– De ortodoxa kyrkorna är ju ”nationalkyrkor” och det har sin begränsning. Och den stora ökningen bland muslimerna skedde redan i början av 90-talet i samband med krigen på Balkan.

Hela Ulrik Josefssons material kommer att publiceras i en artikel i skriften ”Nyckeln till Svenska kyrkan” nu i april.

Det verkar finnas en ”Jönköpingseffekt”. Den organiserade religionen är fort- farande stark i bygden.

Fakta: Besöksstatistik

Samfund Besök -92 Besök -17 Andel -92 Andel -17

Totalt 14 821 13 481 13,1 % 9,8 %

Svenska kyrkan 3 244 2 348 2,9 % 1,7 %

Frikyrkor 10 077 7 504 8,9 % 5,5 %

Varav Equmeniakyrkan 2 058 1 576 1,8 % 1,1 %

Katoliker/ortodoxa 720 2 000 0,6 % 1,5 %

Muslimer 150 818 0,1 % 0,6 %

Övriga 630 811 0,6 % 0,6 %

(Övriga består av Jesu Kristi kyrka av sista dagars Heliga, Mormonerna i dagligt tal; Jehovas vittnen samt Jönköpings hindutempel. Till de ortodoxa kyrkorna räknas även de som brukar kallas österländska eller orientaliska. Notera att det handlar om besök – en och samma person kan ha deltagit i flera samlingar under helgen.)

Erik Lindfeldt

Taggar:

Regioner
0 Kommentarer
0 Kommentarer

Läs vidare