Sök de heliga vanorna i fler ­traditioner – inte bara i den egna

Stort utbud. Det finns en längtan efter gemensamma heliga vanor i Equmeniakyrkan. Som ekumeniskt sinnade har vi möjlighet att ösa ur hela den världsvida kyrkans rikedom och erfarenheter, skriver biträdande kyrkoledare Joakim Hagerius.

Vi inleder ett nytt år som också detta startar med nya restriktioner i pandemins tecken. Det är utmanande och tröttsamt. Och vi behöver hjälpa varandra att lyfta blicken. I Equmeniakyrkan pågår arbetet med färdplanen, detta utkast som innehåller sju perspektiv för framtiden som presenterades på kyrkokonferensen. Många församlingar använder de inspelade seminariet som samtalsunderlag, liksom regionråden som har samtalat och responderat att det viktigaste handlar om Equmeniakyrkans spiritualitet, det som rubriceras Heliga vanor

Det finns också medskick för vidare bearbetning, att inte göra spiritualiteten individualistisk och något som enbart sker på kammaren. Det finns en längtan efter gemensamma heliga vanor som fördjupar efterföljelse och uttrycker det kristna livet. Något som förbinder oss med varandra, med hela kyrkan och skapelsen. Som uttrycker det ömsesidiga beroendet.

När Equmeniakyrkan ska formulera en spiritualitet ligger det nära till hands att ta utgångspunkten i bildartraditionerna. Inte minst för att dessa tre kyrkor redan har format det andliga ­livets gestaltning för många av oss.

Samtidigt skulle det vara allt för snävt att stanna vid dessa tre traditioner, som också de är kyrko­historiskt unga. ­Dessutom har de senaste decennierna inneburit ett närmande till de historiska kyrkornas fromhetstraditioner. För inte länge sedan var det omöjligt att se en ljus­bärare i något evangeliskt kyrkorum, ­såväl i Svenska kyrkan som i frikyrkoförsamlingarna. Detta bildliga uttryck har framför allt förknippats med de ortodoxa och katolska kyrkorna som burit den liturgiska fromheten och meditationen. Numera är det mer regel än undantag att det tänds lev­ande ljus som ett uttryck för bön i församlingar. Och den mystika traditionen är inte längre förbehållen ortodoxer och katoliker. Baptisternas bokförlag Libris gjorde broder Wilfrid Stinissen och författare i samma anda tillgängliga för fler läsare.

I de evangeliska kyrkorna där våra närmsta rötter finns är det talade ordet helt centralt för gudstjänst och evangelisation. Det har funnits och finns en känslighet för nuets problem och evangeliets svar på dess behov. Vi springer ur en samtids­tillvänd och diakonal tradition. Det är styrkan. Men ibland har betoningen på ordet trängt undan tystnaden och aktivismen blivit viktigare än bilderna och skönheten.

Equmeniakyrkan som har ekumeniken så tydligt i sitt dna kan omöjligt begränsa spiritualiteten till en enda tradition. Vi öser ur hela kyrkans rikedom och erfarenhet, vi förenar snarare än att markera oss emot. Vi är en helande kyrka. För vi vet att Gud är mycket större än alla våra definitioner och inte på något sätt beroende av att de upprätthålls. Samtidigt är vi hjälpta av ord för att upptäcka nya världar och göra dem tillgängliga. I bästa fall kan ord och definitioner fungera som vägmärken på upptrampade stigar på en andlig upptäcktsfärd.

Så hur ska vi beskriva Equmeniakyrkans spiritualitet, den ur vilken heliga vanor skapas? Som kontemplativ, sakramental, karismatisk och profetisk? Som en inbjudan att upptäcka mer av Gud genom att bli vän med tystnaden som ett uttryck för förundran inför den Gud som alltid är större. Att lära känna Gud som verkar genom det kroppsliga, genom bröd, vin och vatten och genom en vardagsliturgi som utbreder Guds rike. Att upptäcka Guds närvaro genom Anden här och nu, som viskar sitt ord så att vi höra, tro och våga ta det till oss. Att internalisera Guds kärlek till världen och låta tron levas samhällstillvänd.

Joakim Hagerius
sandaren@sandaren.se

3 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Hjördis Högberg
Tystnaden är viktig och inte ny inom vår tradition. Redan i början på 1970-talet var en del av oss unga på retreat vid retreatgården Sandom i Norge. Därefter har många med mig deltagit i retreater vid Wettershus och andra retreatgårdar i olika traditioner. Tystnaden i retreatens form är en levande porlande källa som ger näring till min andlighet o Gudstro. Där hjälpte tystnaden mig att återställa kompassen och våga följa den kallelse som blivit min, att arbeta för folkhälsan. Under ett långt liv vandrar jag i olika och parallella traditioner men trogen den församling jag lever i där jag bor. Tron mognar, Gud är större än jag kan omfatta. Ödmjuk och tacksam inför livet.
Ömsesidighet saknas
Problemet med den här typen av ekumenik är att det alltid är Rom som är måttstocken. Lyssnade man på Joel Halldorf samtal i Signum-podden häromsistens, var kontentan den att de s.k protestantiska kyrkorna hade "brist", och den romerska kyrkan stod för bredd och helhet i fromhetsintryck - och att de protestantiska kyrkorna skulle orientera sig mot Roms "fullhet". Att Rom hade något att lära av oss fanns inte med på agendan - för där finns ju redan den s.k. katoliciteten. Om spelreglerna ser ut på det här sättet, är det inte ekumenik, utan fördold romanisering, och de evangeliska kyrkorna kommer i praktiken fungera som konvertitinkubatorer. Ingen vill ha den urblekta kopian när det finns ett original. I USA är det allt vanligare att protestantiska youtube-personligheter som t.ex. Gavin Orlund på truth unites (baptist), eller Dr. Jordan B Cooper (lutheran) gräver i kyrkohistorien och öser ur dess rikedom, men de gör det med utgångspunkt från sina teologiska ståndpunkter. Det är ett betydligt sundare exempel på katolicitet och ekumenik (i meningen att ett sökande efter de gemensamma rötterna för alla kristna), än den högkyrkliga Rom-vördnadens väg.
Jerry Gegerfeldt
Tack Joakim för viktiga utmaningar! Färdplanen framåt ser förstås olika ut för de lokala församlingarna och varje församling hittar sin väg vad det gäller tro och liv. Men ändå verkar det finnas en komponent som samtliga Equmeniaförsanlingar behöver ta i beaktande. Nu mera framlidne prästen Carl-Erik Sahlberg (teologie doktor och docent imkyrkohistoria vid Uppsala universitet) konstaterade att: ”99 av 100 församlingar världen som växer är karismatiska församlingar”. Vill församlingar inom Equmeniakyrkan växa bör vi ge ännu mer utrymme för Den Helige Ande och för de gåvor som Anden fördelar (1 kor 12:11). Vi kan med fördel ösa ur den spirituella mångfald den världsvida kyrkan erbjuder. Men vill vi växa som församlingar finns det en väg som är överlägsen andra; den karismatiska vägen. Vi kan välja den karismatiska vägen och växa eller inte välja den karismatiska vägen och sedan sakta dö! Kom igen Equmeniakyrkan!