Kyrkoledarkandidaterna om internationell mission

Kyrkostyrelsens föreslagna kandidater Lasse Svensson, Karin Wiborn och Joakim Hagerius först ut att svara om mission.

Att region mitts internationella grupp arbetar strategiskt för att inspirera till ökat intresse för internationellt missionsarbete är något vi välkomnar och gläds över att dessa regionala grupper växer fram och inspirerar och ställer frågor.

Vi tre kandidater som kyrkostyrelsen har förslagit i ett gemensamt ledarskap svarar tillsammans eftersom vår syn på mission i allt väsentligt inte skiljer sig åt och att det därför skulle resultera i tre upprepande texter.

I ”Tillsammans för livet” beskrivs uppdraget som ”Hela evangeliet till hela mänskligheten i hela världen”. Att förmedla evangelium innebär både evangelisation, förkunnelsen om Jesus Kristus som vägen till Gud, liksom ett ansvar för skapelsen och en omsorg om människans hela situation. Det är ett uppdrag som vi delar och bär tillsammans med hela den världsvida kyrkan. Även om kyrkan och vårt uppdrag är globalt till sitt väsen har vi som samfund av praktiska skäl delat upp arbetet en nationell del och en internationell del. Men det är viktigt att minnas att det ändå självfallet är en sammanhållen mission som vi är del av, en mission som är Guds.

Vi tre som nu föreslås brinner för mission i denna breda och vida bemärkelse. Vi vill verka för en rättfärdig värld och dela med oss av det vi sett och hört. Vi predikar om kyrkans stora, globala uppdrag och vi tror Jesus Kristus är bra för alla.

Att organisera sig för internationell mission har ofta varit en anledning till att samfund vuxit fram. Tillsammans med behoven i det egna landet och i det lokala sammanhanget. Denna sammanhållna missionssyn vill vi fortsätta betona och fördjupa. Inte att en internationell mission eller nationell sker på bekostnad av den andra utan där dessa två tydligt hör samman och ger kraft och näring till varandra.

Av resonemanget ovan torde det vara tydligt att vi anser att det globala perspektivet och arbetet för fred, rättvisa, jämlikhet, klimaträttvisa, mänsklig värdighet och att förkunna Kristus är och ska vara en del av förkunnelsen i församlingen. Det är i församlingen evangelium levs ut och där behöver vi utmanas att se världen med Guds ögon.

Under det senaste året har en arbetsgrupp gjort en genomlysning av Equmeniakyrkans internationella arbete. Denna rapport kommer leda till en serie frågeställningar som kommer bearbetas under hösten. Det blir ett mycket viktigt samtal om prioriteringar och fokusområden som kommer föras i Equmeniakyrkans alla regioner och församlingar.

Detta arbete ser vi också som en möjlighet att skapa en större delaktighet i den internationella missionen. Vi önskar ett ömsint och engagerat samtal om hur vi använder församlingarnas gemensamma medel på ett klokt, verksamt och förnuftigt sätt. Även det internationella arbetet behöver följas upp och utvärderas, och liksom allt arbete, prioriteras och förnyas från tid till annan.

En viktig sak som redan har initierats och som vi vill arbeta vidare med om vi skulle få chansen är ägarskapet som den lokala församlingen har över det gemensamma arbete och det gäller då inte minst det internationella arbetet. Det är inte Equmeniakyrkans missionsarbete i en abstrakt mening, utan det är varje församlings arbete. Vår identitet är gemenskap. Vi hör samman. I detta finns en vila men också ett ansvar, efter var och ens förmåga. Detta vill vi fortsätta att utveckla och aktualisera.

Vi är tre personer med olika erfarenheter från internationellt arbete. Lasse har under de senaste åtta åren varit den kyrkoledare som haft det yttersta ansvaret för Equmeniakyrkans internationella arbete. I sitt uppdrag har Lasse därmed besökt en majoritet av våra internationella samarbetsländer. Lasse har också ansvar för Equmeniakyrkans internationella konfessionella kontakter och har därmed representerat Equmeniakyrkan i de tre bildarsamfundens internationella sammanhang, och är dessutom ordföranden i Equmeniakyrkans Missionärsråd.

Karin har som tidigare missionsföreståndare för Svenska Baptistsamfundet på motsvarande sätt god kännedom om och erfarenhet av internationell mission. Även som generalsekreterare för Sveriges kristna råd är det internationella perspektivet betydande. Joakim har som föreståndare för en stor församling, med ett omfattande internationellt engagemang, erfarenhet av att leda ett strategiskt omtag, arbeta för ökad delaktigheten, och skapa möjlighet för unga som växer upp i församlingen att få en egen erfarenhet av internationell mission. Joakim har också vid upprepade tillfällen mött det internationella arbetet på plats.

Hur församlingsmedarbetare tränas är ett samtal som kontinuerligt behöver föras med utbildningsenheterna, vilket redan görs. Några års teologisk utbildning blir aldrig komplett, men ger en mycket god grund för att sedan förkovra sig vidare och tillföra erfarenheter genom församlingens engagemang. Dock visar inte minst denna tid av pandemi att de globala utmaningarna ställer stora krav på oss som gemenskap att verktygen behöver fortsatt skärpas och utvecklas ytterligare för att kunna stå rustade för den tid vi möter.

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.