Hur Gud skapade kan vi överlämna till vetenskapen

Svar på Claes Erikssons och Åke Jonssons inlägg i Sändaren 6 ­respektive 7/2023 på vår debattartikel i Sändaren 4/2023.

För att undvika eventuella missförstånd:  vi är positiva till naturvetenskapen som ett bra sätt att utforska hur den materiella delen av verkligheten fungerar.

Det tror vi också att den överväldigande majoriteten av våra medlemmar är. Vi tror också att världen är en helhet, och det är faktiskt inte vi kristna som delat upp den. Det är en positivistisk 1800-talsidé att verkligheten bara består av sådant som är mätbart, och det har naturvetenskapen tagit fasta på. Vi vet inte vad du, Åke, menar när du säger att andlighet inte är ett huvudbegrepp i kristen tro. Vi kollade, och ”ande” med varianter nämns 279 gånger i Bibeln. Om du vill kalla det perspektiv så gärna för oss.
 Vi tycker inte heller att skolan skall undervisa något annat än naturvetenskap. Däremot påstår skolans läroböcker ibland saker som inte är vetenskapligt belagda, till exempel att livet har uppkommit av en serie slumpmässiga kemiska reaktioner.  Det finns också områden, där de naturvetenskapliga resultaten blir så märkliga att de gränsar till filosofiska och religiösa, frågeställningar; till exempel finjusteringen av naturkonstanterna vid Big Bang. Det skulle göra undervisningen intressantare, om man åtminstone fick prata om andra perspektiv än de rent materialistiska.

Två angelägna saker

När det gäller vad Equmeniakyrkan kan betyda i sammanhanget, tycker vi att vi har två angelägna saker vi kan göra. Vi kan för det första lyfta frågan i våra församlingar och ungdomsgrupper för att medvetandegöra och ge ett kristet perspektiv på naturvetenskapliga frågor. Det skulle göra att krocken med skolans och medias ofta materialistiska framställning blir något mildare, och kan göra oss mera skickade att kunna svara för oss om vår tro. Det handlar givetvis inte om att klippa och klistra, men vi måste vara medvetna om att om vi instämmer i den första satsen i trosbekännelsen att Gud är himmelens och jorden skapare, så gör det oss alla till kreationister. Dock svarar den inte på frågan hur Han gjorde. Det kan vi med förtroende lämna över till naturvetenskapen att svara på.
Att vi inom kyrkan tål att vi har olika uppfattning i den frågan skall inte tolkas som att vi förkastar delar av den naturvetenskapliga förklaringsmodellen. Den är bra, men eftersom den aldrig blir riktigt färdig har man all rätt att ifrågasätta en del av resultaten. Det är dessutom en del av den naturvetenskapliga processen. Det finns heller ingen anledning att kräva rättning i ledet, eftersom denna frågan ju inte lägger några åtaganden på våra pastorer.

Kan inte upprepa "experimentet"

Om man ställer gymnasieskolans läroböcker i naturvetenskap i hyllan blir det 8–10 hyllcentimeter fysik, kemi och biologi. Av dessa behandlar max 30 sidor evolutionsteorin, och vi tycker det är helt orimligt att våra unga blir kallade ovetenskapliga, för att vi eventuellt har synpunkter på hur livet på jorden har kommit till. Dock har dessa tankar stor betydelse för hur vi uppfattar verkligheten och har stora filosofiska och religiösa följdverkningar, och de är inte  betydelselösa. Det är också det område där vetenskapen har svårast att klara ut vad som hänt, helt enkelt därför att man inte kan upprepa ”experimentet”.
Vi kan för det andra som kyrka göra klart för resten av samhället att vi är positiva till naturvetenskapen som metod, och att det är fel att elever blir trakasserade för sin tro i skolan. Många gånger går trakasserierna ut på att tro och vetenskap inte går att kombinera. Att vi skulle kunna rubba läroplaner är kanske väl optimistiskt, men vi kan kräva respekt för vår hållning att naturvetenskap är bra men inte allt, utan att vi lägger en andlig dimension till den materiella. Naturvetenskap och kristen tro är inte varandras motsatser.

Fångar upp det väsentliga

Hur skulle en vetenskapssyn se ut för Equmeniakyrkan? Vi skulle kunna ansluta oss till en befintlig skrivning, nämligen den enda vi har hittat på nätet; katolska kyrkans. Den är enkel och rakt på sak och väl genomtänkt. Den fångar upp det väsentliga i sammanhanget.
Från katekesen.se:  159. Tro och vetenskap: ”Även om tron står över förnuftet, så kan det aldrig föreligga en verklig motsättning dem emellan. Ty samme Gud som uppenbarar mysterierna har låtit förnuftets ljus komma in i människoanden. Därför kan inte Gud förneka sig själv eller motsäga det som är sant. Om därför den metodiska undersökningen på alla vetandets områden utförs på ett verkligt vetenskapligt sätt och om den följer de normer, som etiken ställer upp, kan den aldrig stå i motsättning till tron: både den profana verkligheten och trons verklighet har sitt ursprung i samme Gud. Ja, den som uthålligt och ödmjukt bemödar sig att tränga igenom tingens hemlighet, leds på något sätt av Guds hand, som ger sitt stöd åt alla varelser och gör dem till vad de är.”    
Givetvis kan vi korta den lite eller skriva ihop något liknande själva om vi hellre vill det, men det ansåg ju kyrkostyrelsen omöjligt för bara två år sedan. Vi tycker inte att det är det.

Jan Blomgren
Christer Andersson

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

 

Till minne