Hur försvarar man sin förtröstan på Gud?

Claes Eriksson

I Sändaren 33/2018 svarar Micael Grenholm på Bernt Wåhlemans insändare kring församlingsengagemang och ungas exodus från kyrkan efter ungdomstiden. Micael Grenholm kompletterar Bernt Wåhlemans frågor med frågan om det intellektuella perspektivet. För Grenholm handlar detta om apologetik, det intellektuella försvaret av den kristna tron. Jag välkomnar att frågan om det intellektuella samtalet om tron på detta sätt aktualiseras. De tankarna fanns också hos mig när jag den 26 juni skrev min insändare utifrån Equmenias motion till kyrkokonferensen i samma ämne som lyfts av Wåhleman och Grenholm. Men jag har mina invändningar mot att förlita sig på just apologetiken.

Min helt grundläggande invändning mot apologetiken är frågan; vilken tro är det som ska försvaras? Är det tron på den obefläckade avelsen? Är det tron på Bibeln ofelbarhet? Är det tron att Gud blivit människa? Är det tron på en geocentrisk världsbild, med jorden i världens mitt? Är det en kreationistisk tro som ska försvaras, eventuellt iklädd ID:s moderna kläder? Kort sagt: hur försvarar man sin förtröstan på Gud? Den är ju en tro, inte en vetenskaplig disciplin. När denna förtröstan dessutom ser lite olika ut mellan oss kristna, är apologetiken då också tillämpbar mellan våra olika trosuppfattningar? Ska frågan om vad som är den rätta kristna tron avgöras i ett VM i apologetik?

Min andra invändning mot apologetiken är att den utgår från att vi redan har rätt, och ska bevisa det för andra. Den stänger dörren för möjligheten att låta nya kunskaper forma tron. Ibland är faktiskt det mest ärliga svaret på en ärlig fråga ”jag vet inte”, åtföljt av en uppriktig vilja att verkligen försöka förstå frågan. Det är dörren till att förstå mer, och med tiden kunna formulera ett eget svar. Inte att få hjälp av en apologet att formulera argumentationsvinnande svar på frågorna som möter i klassrum och sociala medier.

Men även om jag aldrig finner ett svar på min fråga behöver det inte betyda att tron får ge vika. För tron är inte övertygelsen om att sitta inne med det rätta svaret, att tro att jag vet. Det är att lita på Gud, bortom alla mina frågetecken. Att veta att jag tror.

Claes Eriksson,

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
André Juthe
Det är inte svårt att bemöta båda invändningarna. Den första invändningens resonemang, om det tillämpades konsekvent skulle innebära slutet på all evangelisering: Vilken tro är det som ska evangeliseras/predikas? Är det tron på den obefläckade avelsen? Är det tron på Bibeln ofelbarhet? Är det tron att Gud blivit människa? Svaret är förstås: vi ska predika det bibeln lär och vi ska intellektuellt försvara det bibeln lär. Apologetiken är ju egentligen bara evangelisering fast med intellektuellt hållbara argument vilket bibeln på otaliga ställen uppmanar oss till. Den andra invändningen är lika missriktad, för evangelisering utgår också ifrån att vi redan har rätt. Hur kan vi ärligt predika och evangelisera för människor om vi inte samtidigt gör anspråket att det vi säger är sant? Varför skulle det intellektuella försvaret av tron utesluta att det mest ärliga svaret på en fråga är “jag vet inte”? Att lita på Gud bortom alla mina frågetecken betyder väl inte att ju fler frågetecken desto bättre? Apologetik är vad bibeln uppmanar oss till på otaliga ställen och att inte göra det Gud uppmanar oss till är i förlängningen faktiskt en synd.
Bo Fjällström
I ”Teologisk grund”(TG) definieras vad Equmeniakyrkan (EK) står för. Rimligen kan det inte finnas något tolkningsutrymme gällande innehållet i TG. Om så vore, kan man inte säga vad EK står för, eftersom var och en i så fall kan tolka TG efter eget huvud. I TG kan man utläsa att EK är en kristen kyrka. Vidare att Bibeln inte är Guds ord. Detta leder till ett intellektuellt moment 22! Om Bibeln inte är Guds ord, så finns det ingen fast referens som definierar vad kristen tro är! När TG då hänvisar till kristen tro så innebär det att inte heller EK kan definieras, eftersom grunden för kristen tro är odefinierad! Det leder till frågan om det överhuvudtaget finns några - av Gud givna - sanningar som gäller för evigt, oavsett tid och rum och mänsklighetens tillfälliga föreställningar och vanföreställningar om Gud? Vad säger Claes Eriksson? Vad säger EK? Är t.ex. detta eviga, orubbliga sanningar: 1 Jesus=Gud? 2 Man kan enbart bli frälst genom att bekänna Jesus som sin personlige Herre och Frälsare, det finns inga andra frälsningsvägar? 3 Maria blev havande genom Den Helige Ande? 4 Jesus uppstod fysiskt? 5 Jesus togs upp till himlen inför sina lärjungars ögon?
Bo Fjällström
Vad det gäller den i ingressen ställda frågan, är svaret förstås: Den grundtro som en gång för alla meddelats genom apostlarna och profeterna och har Jesus Kristus som hörnsten, Ef 2:20! Men då måste man utgå från att Bibeln är Guds ord till oss människor, inte en bok om en gud skapad av människor. Eftersom EK:s anser att Guds ord ges i Bibeln, så innebär det att även EK anser att Bibeln innehåller Guds ord, dock inte till alla delar. De som vet bäst vilka delar av Bibeln som är en mänsklig efterkonstruktion, och vilka som är Guds ord är de som har ägnat sig åt forskning om den historiske Jesus. De har genom sin forskning kommit till insikt om att Jesu gudomlighet är en efterkonstruktion av hans efterföljare, medan Jesus inte gjorde några gudomliga anspråk om sig själv! Det är med förundran jag har noterat att de som sitter inne med denna kunskap – ofta med emfas – argumenterar mot dem som anser att Bibeln är Guds ord, i stället för att med intellektuell stringens komma med bevis för sina påståenden. Därför är det nu hög tid att dessa vetenskapsmän inom området "Bibelvetenskap" meddelar sin kunskap till oss vanliga bibelläsare som läser Bibeln som om den vore Guds ord!
Bo Fjällström
Begrunda dessa citat noga och eftertänksamt! ”Jesu undervisning i evangeliet visar kristna vad bön i ande och sanning är. I andra religioner finns andra vägvisare. Interreligiös bön skall om möjligt befrämja ett ömsesidigt vittnesbörd, så att det genuina och unika i varje religiös tradition kan upptäckas. På så vis kan vi lära av varandra, förstå vad som är gott, rent och sant, samt därigenom lära känna Gud bättre och älska honom mer. Samtidigt vittnar vi om vår tro för våra bröder och systrar i andra religioner om vår tro och vårt hopp.” (Sid 14 i häfte nr. 11 i SKR:s skriftserie.) ”… det ingår i vår mission att erkänna, respektera och arbeta tillsammans med den livgivande visdom som finns i varje kultur och kontext”, ”Lokal visdom och kultur som är livsbejakande är en gåva av Guds ande”. (Punkt 27 i KV:s missionsdokument) I första citatet används ”religiös tradition” och ”andra religioner” synonymt. I de två andra citaten utraderas kristendomens exklusiva sanningsanspråk. Claes E har alltså stöd för sitt inlägg från religiösa institutioner. Men stämmer det med Bibeln? Det har var och en att - i sin bibelläsning under den Helige Andes ledning - utforska, enligt Apg 17:11!