Arbete för fred och rättvisa fortsätter

Karin Wiborn generalsekreterare Sveriges Kristna råd

Bernt Jonsson skriver i en debattartikel i Sändaren 18/2018 att styrelsen för Sveriges Kristna råd (SKR) beslutat att ”slakta flertalet av de externt finansierade aktiviteter som gjort SKR känt”. För att förstå styrelsens beslut behövs lite bakgrundsinformation.

Vissa av SKR:s verksamheter har engagerat en minoritet av de 27 medlemskyrkorna och två observatörerna. Styrelsen anser att det inte är rimligt att ha kansliresurser för verksamheter som av många medlemskyrkor inte upplevs prioriterade i dess nuvarande former. De projekt som avslutas vid kommande årsskifte har bedrivits med externa medel, exempelvis från Sida och Folke Bernadotte-akademin. Kraven på redovisning och återkoppling har på senare år ökat och i dag ställs stora administrativa krav även på små projekt. För att kunna driva dessa projekt framåt skulle det krävas ytterligare kansliresurser för projektadministrationen och det utrymmet finns inte.

SKR kommer att fortsätta arbetet för fred och en rättvis värld, men arbetet kommer att bedrivas på ett annat sätt. Rådet har en fortsatt bred verksamhet genom cirka 20 referens- och arbetsgrupper kring olika ämnen som berör fred och hållbarhet, mänskliga rättigheter, diakoni och teologi.

Vidare skriver Jonsson att exempelvis själavården inom institutioner (fängelsesjälavården, Sjukhuskyrkan och Universitetskyrkan) kan lyftas ut från rådet och att motivet till detta skulle vara att istället satsa på det kommunikativa arbetet. Detta stämmer inte. Styrelsen har, vid sidan av arbetsgrupperna, definierat områden av ekumeniska åtaganden, däribland själavården vid institutioner och beslutat att se över dessa. Det innebär inte att SKR:s arbete med institutionssjälavården ska avslutas eller förflyttas. Detta står inte i motsats till att prioritera arbetet med remisser och påverkansarbete.

Kyrkans vara, det fördjupade gemensamma samtalet, den gemensamma bönen, den gemensamma reflektionen, den gemensamma rösten kommer även i fortsättningen att vara centralt i Sveriges kristna råd. De förändringar som sker under 2018 ger förutsättningar för en stabil organisation inför framtiden.

Karin Wiborn, generalsekreterare Sveriges Kristna råd
0 Kommentarer

Mer inom samma ämne

Mer inom samma ämne