500 år med motsägelsefull gudsstat

Mönstersamhället misslyckades för reformatorn Jean Calvin i Geneve på 1500-talet. Detta trots humanism, förnufstro och ett hjärta som klappade för främlingen.

Reformationen på 1500-talet inleddes i Wittenberg i Tyskland av munken Martin Luther. Den blev snabbt en folklig rörelse i Väst- och Centraleuropa. Den främste ledaren vid sidan om Luther var utan tvekan Jean Calvin som var verksam i Genève.


Calvin var född 10 juni 1509 och bara sju år när Luther spikade upp sina 91 teser på kyrkporten i Wittenberg. Han växte upp i en ämbetsmannafamilj i Noyon norr om Paris, där hans far var sekreterare åt biskopen.
Jean var begåvad och skickades till Paris för att studera juridik. Där mötte han tidens nya tankar: renässans och humanism. Han tog genast till sig de moderna idéerna om att utgå från människan och låta förnuftet styra vetenskapen och det politiska livet. För oss självklart men på den tiden fortfarande nymodigt och kontroversiellt.
Han började också snart att intressera sig för den religiösa reformatoriska rörelse som i hög grad var ett resultat av de humanistiska idéerna om människans frihet att pröva och tänka. Hans studier gled med tiden över från juridik till teologi.


Omvändelsen
23 år gammal genomgick han ”en omvändelse”, som han själv skrivit om. Han lämnade den Romersk-katolska kyrkan och anslöt sig till den nya rörelsen, protestantismen eller reformationen. Från början syftade den att reformera den romerska kyrkan. Resultatet blev dock en helt ny kyrkotradition med inbördes stora skillnader.

Efter dessa förändringar i Calvins liv var det inte möjligt för honom att stanna kvar i Paris. På sin flykt hamnade han så småningom i Genève, där han bosatte sig och blev ledare för den speciella version av reformationen som Genève är känd för.


Calvin, som till sin natur var blyg och tillbakadragen, blev snart en offentlig person i staden. Tillsammans med ett konsistorium ledde han arbetet på att göra Genève till ett mönstersamhälle, där Gamla och Nya testamentet skulle utgöra värdegrunden för politiken och domstolarna.
Bakom dessa förändringar fanns visionen om Guds rike som det förkunnats av Jesus. De andliga ledarnas och teologernas uppgift var att bistå med bibelutläggningar och predika Guds ord. Därigenom försåg de det politiska ledarskapet med tolkningar, så att dessa kunde fatta beslut i enlighet med Guds vilja.


Teologen
Calvin var bibelutläggare, teolog och predikant — inte främst politiker.  Han arbetade från tiden i Paris till sin död i Genève på reformationens stora dogmatik, Institutio Religionis Christianae. Ständigt omarbetade han texten och boken nytrycktes flera gånger. I de översättningar som gjorts till andra språk har det i allmänhet fått behålla sin latinska titel och har kort och gott kallats Institutio. Det har aldrig gjorts någon svensk översättning av Institutio.


Till särdragen i hans teologi hör synen på den så kallade predestinationen, det vill säga övertygelsen att människans öde efter döden har fastställts redan före hennes födelse. Calvin menade att det är Gud och inte människan själv som avgör om slut-målet ska bli himlen eller helvetet. Detta tyckte i princip också de andra reformatorerna, men Calvin profilerade tydligare den dubbla utgången. Enligt Calvin var det Gud som i ett ”rådslut” fastställt var varje människa skulle tillbringa evigheten.


Calvin och de andra reformatorerna såg det som en orimlig tanke att människan fattade så avgörande beslut bättre än Gud. För Calvin var Gud absolut och suverän, ingen som människor kunde styra över och utnyttja för egna syften. Frågor som rörde evigheten tog Gud själv hand om, vilket var det bästa för människor. Gud är, enligt Calvin, alltid rättvis i sina domar och barmhärtig i sina beslut.
Calvins utläggningar av Psaltaren har på senare år uppmärksammats av forskare. I tolkningen av psalmerna speglas tydligt Calvins förståelse av främlingars och flykt-ingars situation. Han hade själv varit på flykt och han var tidvis utsatt för hätska angrepp och förtal. Vid ett tillfälle drevs han bort från Genève av församlingens ledning men kallades efter några månader tillbaka.


Calvin i dag
Vilken roll spelar Jean Calvin i dag, 500 år efter sin födelse? I Sverige är han inte särskilt känd som till exempel i Schweiz och Skottland. I många länder där det finns kyrkor i Calvins tradition har det inför 2009 tryckts massor av böcker om Calvin. Det ordnas konferenser, seminarier och öppnas hemsidor om Calvin 500 år.


Vid ett jubileum som detta är det mest de goda sidorna i arvet från Calvin som lyfts fram. Calvins kommentarer till Psaltaren har en intressant aktualitet när flyktingar och asylsökande i dag möts av avoghet och kyla. Calvins empatiska 1500-talsläsning av hur Psaltaren beskriver människors sårbarhet och lidande står i kontrast till hur moderna så kallade välfärdsamhällen 2009 tar emot dem som är på flykt undan förföljelse och utsatthet.
Den välkände historikern Ernst Troeltsch har hävdat att Calvins tankar på att förverkliga Guds rike på jorden återkom i ny form på 1900-talet. Det skedde i radikala andliga rörelser som ville se evangeliet förverkligat i det sociala och politiska livet. Martin Luther King inspirerades av dessa rörelser.
Sydafrikanska teologer och historiker har uppmärksammat hur de calvinska kyrkorna i sin tradition hade de andliga och teologiska instrumenten för att motarbeta apartheid.


Arvet
Samtidigt kommer man inte ifrån berättelserna om det som hände i Genève — när en gudsstat skulle upprättas resulterade detta i avrättningar och terror. En av tidernas främsta teologer i Calvins tradition — Karl Bart drog slutsatsen att ingen av oss skulle ha velat leva i Genève på den tiden.
I alla stora insatser finns det en motsägelsefullhet som man kanske inte upptäcker förrän man kommer under ytan. Innan dess är allt antingen svart eller vitt. I arvet efter Calvin är de motsägelsefulla dragen tydliga och då gäller som i alla sammanhang, när ett viktigt arv ska förvaltas, att man väljer att ta vara på det bästa.

LENNART MOLIN


,

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.