Nyhet

Sveriges bistånd högst i världen 2011

Sverige är världens största biståndsgivare 2011 mätt som andel av BNI. Nyutkommen statistik från OECD:s biståndskommitté DAC visar också att den ekonomiska krisen orsakade ett fall i de globala biståndsvolymerna 2011.

Preliminär statistik från OECD/DAC visar att medlemsländerna i DAC minskade sitt bistånd med cirka 3 procent 2011. Det är ett trendbrott och första gången på 14 år som det totala biståndet sjunker istället för att öka. Bland annat minskade det bilaterala biståndet till de minst utvecklade länderna med cirka 9 procent, enligt DAC.
Minskningen i biståndsvolymerna förklaras av den globala ekonomiska nedgången som satt ökad press på statsbudgeten hos många så kallade traditionella biståndsgivare. Av de 23 länder som är medlemmar i OECD/DAC minskade biståndet hos 16. Samtidigt märktes genomgående en ökning av biståndet hos flera andra länder, till exempel Turkiet (som ökade sitt bistånd med 38 procent), Estland (21 procent) och Ungern (16 procent). EU-ländernas bistånd minskade i genomsnitt med cirka 3 procent.
Sveriges bistånd uppgick 2011 till cirka 36 miljarder kronor vilket motsvarar 1,02 procent av bruttonationalinkomsten (BNI). Enligt OECD/DAC:s statistik får det Sverige att toppa listan på världens största biståndsgivare mätt som andel av BNI, tätt följt av Norge (1,0 procent av BNI) och Luxemburg (0,99 procent av BNI). De länder som hade störst biståndsvolymer 2011 var USA, Tyskland och Storbritannien.

  • 0 Kommentarer

  • Lägg till ny kommentar