Nyhet

Psykisk ohälsa ökar hos unga

Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar. Vad kan kyrkorna göra för att möta dem som kämpar med oro, med stress och ångest? Det är frågor som Sveriges kristna råd fokuserar under september som utlysts som Diakonins månad.

Rapporterna från BRIS (Barnens rätt i samhället), folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och Världshälsoorganisationen är samstämmiga: Sverige ligger i topp när det gäller antalet unga som lider av psykisk ohälsa. Och ohälsotalet ökar. Enligt SCB uppgav 2016 nästan 1 av 3 unga i åldrarna 16–24 år att de under de senaste månaderna besvärats av ängslan, oro eller ångest. Även barn i lägre åldrar berättar om oro och känslor av att inte duga.

Någon enkel förklaring till den kraftiga ökningen finns inte. Forskningen pekar på några orsaker: Den ökande individualiseringen av samhället, ett otal val som skapar stress som kan leda till ångest och utsattheten genom sociala media.

 I samtalen med barn ser BRIS en tydlig koppling mellan psykisk ohälsa och familjen. Det handlar om föräldrar som inte orkar stötta sina barn och utsatthet i den egna familjen på olika sätt. En annan koppling är att skolan i många fall inte förmår att ge rätt stöd till barn.

– I våra kontakter blir det tydligt att barn som mår dåligt mår ännu sämre av personalomsättning, långa väntetider i vården eller av att slussas runt mellan olika instanser där ingen ser och tar ansvar för helheten kring barnet, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare.

Sverige har fått kritik från FN:s barnrättskommitté som granskat hur väl Sverige lever upp till barnkonventionen. Man noterar särskilt att skolhälsovården inte har tillräckliga resurser för att ta hand om barn och unga med psykiska problem i tid och på lämpligt sätt.

Det är mot den oroande utvecklingen och det faktum att kyrkan möter många barn och unga i sin verksamhet som SKR för andra året i rad aktualiserar psykisk ohälsa under Diakonins månad.

– Vi vill stödja församlingarna i deras arbete med barn och unga så att de kan erbjuda kravlösa miljö där alla känner att de får vara med. Kyrkans budskap är att man kan vara svag, Gud älskar oss ändå, säger Björn Cedersjö, direktor i SKR.

Han tycker att det är viktigt att öka kunskapen kring psykisk ohälsa, framför allt när det gäller barn och unga. SKR har skapat en digital materialbank där man kan hitta fakta om psykisk ohälsa, länkar till stödföreningar, intervjuer och poddar. Här finns också studieförbundet Sensus material om hur man exempelvis möter konfirmander som kämpar med sin självkänsla.

Carin Dernulf, generalsekreterare i Equmenia, säger att det finns många aktörer i samhället som är viktiga för att hjälpa och stötta unga som mår dåligt, men att kyrkan har ett unikt inspel i den här frågan:

– Psykisk ohälsa handlar ofta om existentiella frågor som vad som är meningen med livet, om oron inför framtiden och oron för att inte vara accepterad och älskad. Det är frågor som den kristna tron ger svar på.

Hon har själv jobbat mycket med tjejgrupper för att stärka flickors självkänsla och säger att det är viktigt med sammanhang där alla frågor får ställas. Kyrkan kan vara ett sådant om man inte är rädd för att ta upp även svåra ämnen.

I augusti gick startskottet för Equmenias första ungdomsledarutbildning. När deltagarna fick frågan vilka ämnen som de vill lyfta i utbildningen så var barn och ungas psykiska hälsa en av dem.

– Jag tror att alla vi som jobbar med barn och unga någon gång har känt att vi skulle behöva mer kunskap för att veta hur man bäst ska stötta ungdomarna. Där vill vi som riksorganisation vara en resurs och även tillsammans med övriga kyrkor i landet vara med och stötta det viktiga lokala arbetet, säger Carin Dernulf.

 

 

 

  • 0 Kommentarer

  • Lägg till ny kommentar